DEAFNESS VARIATION DATABASE

CABP2 CSV Tab
CACNA1D CSV Tab
CCDC50 CSV Tab
CD164 CSV Tab
CDC14A CSV Tab
CDH23 CSV Tab
CEACAM16 CSV Tab
CIB2 CSV Tab
CISD2 CSV Tab
CLDN14 CSV Tab
CLIC5 CSV Tab
CLPP CSV Tab
CLRN1 CSV Tab
COCH CSV Tab
COL11A1 CSV Tab
COL11A2 CSV Tab
COL2A1 CSV Tab
COL4A3 CSV Tab
COL4A4 CSV Tab
COL4A5 CSV Tab
COL4A6 CSV Tab
COL9A1 CSV Tab
COL9A2 CSV Tab
CRYM CSV Tab