DEAFNESS VARIATION DATABASE

KARS CSV Tab
KCNE1 CSV Tab
KCNJ10 CSV Tab
KCNQ1 CSV Tab
KCNQ4 CSV Tab
KITLG CSV Tab