DEAFNESS VARIATION DATABASE

USH1C CSV Tab JSON XML
USH1G CSV Tab JSON XML
USH2A CSV Tab JSON XML